نقد خرچنگ

👇👇 خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)-حامد حسینی‌پناه‌کرمانی: رولان بارت (Roland Barthes) می‌گوید که برخی می‌نویسند تا مطلبی را بیان کنند؛ پس نوشتن برای آنان فعلی متعدی است؛ این نویسنده را که در بند نقش ارجاعی زبان است یعنی به هدفی خارج از ادامه مطلب