نقد رمان پوست گردو

‍ http://www.cafedastan.com/1396/08/26/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%9F-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86/ یادداشتی بر کتاب «پوست گردو» اثر ای‌ین مک‌یوئن رمان پوست گردو آخرین داستان نویسنده انگلیسی ای‌ین مک‌یوئن است که توسط فرشته شایان به فارسی ترجمه شده و نشر نفیر آن را منتشر کرده است. از مک‌یوئن پیش از ادامه مطلب