نقد رمان کلاراکالان

چاپ دوم رمان کلارا کالان – ترجمه‌ی اکرم پدرام‌نیا با طرحی نو از محسن توحیدیان توسط نشر نفیر منتشر شد. اکرم پدرام‌نیا مترجم کتاب در اشاره‌ی کوتاهی بر چاپ دوم این کتاب توسط نشر نفیر می‌نویسد: «برای چاپ هر اثر فقط ادامه مطلب